Den eneste effektive behandling af svær aortastenose er at udskifte den syge aortaklap1

Lær mere om vurderingen af patienter med svær aortastenose i forFbindelse med transkateter-aortaklapimplantation (TAVI), hjerteteamets rolle og betydningen af ESC/EACTS’ retningslinjer fra 2017 (European Society of Cardiology/European Association for Cardio-Thoracic Surgery).

Hjerteteamets rolle

Ifølge ESC/EACTS’ retningslinjer fra 2017 om behandling af hjerteklapsygdom er aortaklapudskiftning (AVR) indiceret til patienter med svær symptomatisk aortastenose og ved aortastenose med lav gradient og lavt flow, medmindre det ikke er sandsynligt, at dette vil forbedre livskvaliteten eller overlevelsesraten.1 Kirurgisk AVR (sAVR) bør også overvejes til asymptomatiske patienter, hvor patienten lever op til kriterierne for denne behandlingstype i ESC/EACTS’ retningslinjer fra 2017.1

Se brochuren Overview of Aortic Stenosis

Aortaklapindgreb bør kun udføres, hvor kardiologisk og hjertekirurgisk afdeling samarbejder. Ved henvisning af patientener til et hjerteklapcenter efter diagnosticering, kan det tværfaglige hjerteteam, som har ekspertise i hjerteklapsygdomme, afgøre, hvilken type indgreb der er bedst egnet.Beslutningsprocessen er et samarbejde, som også bør inddrage patienten, dennes familie og den henvisende kardiolog.1

Tværfagligt hjerteteam
Kardiologer
Kardiurgirurgi
Imaging Specialists
narkoselæger
Praktiserende læger
geriatrikere
elektrofysiologi

Hvornår er TAVI velegnet?

Beslutningen om at anvende sAVR eller TAVI træffes af hjerteteamet. Den afhænger af den anslåede operationsrisiko og er baseret på patientens kliniske forhold, anatomiske og tekniske aspekter samt eventuelle andre koeksisterende hjertelidelser, der vil kræve sideløbende indgreb.1 Ifølge ESC/EACTS’ guidelines fra 2017 kan hjerteteamet overveje TAVI eller sAVR som den bedste løsning til patienter med øget operationsrisiko, og TAVI er foretrækkes til patienter over 75 år. For patienter, der ikke er egnede til, eller er i højrisikogruppen for åben hjertekirurgi på grund af komorbiditeter, anbefales TAVI.1

For opdaterede oplysninger om anbefalinger til intervention ifølge ESC/EACTS’ guidelines for behandling af hjerteklapsygdom fra 2017:

Bestil infografikken “Valvular Heart Disease – 2017 ESC/EACTS Guidelines”

Hvordan udføres TAVI-proceduren?

Hvert år bruges TAVI til flere og flere patienter med svær aortastenose. Der blev udført 39.931 TAVI-procedurer i Europa i 2016 sammenlignet med 10.660 i 2012,2 og efter udvidelse af patientkohorten indikeret til behandling med transfemoral TAVI1 vil dette tal sandsynligvis stige yderligere i løbet af det næste årti, så TAVI potentielt bliver standardbehandlingen for mange patienter med svær aortastenose.3

TAVI-proceduren kan udføres gennem flere forskellige adgangsveje, som oftest via den transfemorale metode (anvendt ved mere end 90 pct. af patienterne på de fleste centre).4 Den kan anvendes, hvis patienten har en egnet iliofemoral anatomi og ikke lider af andre karsygdomme.5

Gentagne forbedringer af hjerteklapper og indføringssystemer til TAVI har medført, at flere patienter nu er egnede til transfemoral TAVI, så antallet af TAVI-procedurer er steget.3 I Edwards PARTNER-forsøgene steg antallet af patienter Se overegnede til transfemoral TAVI, for eksempel fra 70 pct. med Edwards SAPIEN hjerteklappen6 til hhv. 76 pct. og 88 pct. med Edwards SAPIEN XT7 og SAPIEN 3 hjerteklapperne8.

*23 mm og 26 mm Edwards SAPIEN 3 er kompatible med 14F eSheath sættet. 16F eSheath sættet er påkrævet til 29 mm Edwards SAPIEN 3 hjerteklappen. Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN XT, Edwards SAPIEN 3 og eSheath er varemærker, der tilhører Edwards Lifesciences Corporation eller dennes datterselskaber. Datoerne henviser til godkendelse af CE-mærkning.

Se oversigten nedenfor over den transfemorale metode for TAVI ved brug af ballonudvidelsesprocedurer nedenfor.

Transfemoral metode

Ved den transfemorale metode indføres hjerteklappen via et kateter gennem femoral arterien.

Watch procedure

TAVI kan tilbyde fordele i forhold til kirurgi

TAVI giver symptomlindring på kort og lang sigt samt forbedret forventet levetid og livskvalitet. Sammenlignet med åben hjertekirurgi kan TAVI tilbyde de følgende fordele:

  • mindre invasiv9
  • kortere procedure10
  • reduceret indlæggelsestid på intensivafdelingen7
  • kortere rekonvalescens11
  • færre smerter og kortere indlæggelsestid12, 13
  • hurtigere forbedring af livskvaliteten13

TAVI indebærer lav risiko for større cerebrovaskulære og kardiale bivirkninger.14

Desuden er det påvist, at hjerteklapperne er stabile efter op til 5 års opfølgning.6, 15