Den eneste effektive behandlingen av alvorlig aortastenose er utskiftning av den syke aortaklaffen1

Finn ut mer om vurdering av pasienter med alvorlig aortastenose for transkateter-aortaklaffimplantasjon (TAVI), rollen til hjerteteamet og innvirkningen av retningslinjene fra 2017 ESC/EACTS (European Society of Cardiology / European Association for Cardio-Thoracic Surgery).

 

 

De rol van het hartteam

Ifølge 2017 ESC/EACTS-retningslinjene for håndtering av valvulær hjertesykdom indiseres det aortaklaffutskiftning (AVR) hos pasienter med alvorlig, symptomatisk aortastenose og i tilfeller av aortastenose med lav strømning og lav gradient, med mindre det er lav sannsynlighet for at det vil gi høyere livskvalitet eller øke sjansen for overlevelse.1 Kirurgisk AVR (sAVR) bør også vurderes hos asymptomatiske pasienter der pasienten oppfyller kriteriene for denne behandlingsmodaliteten, slik det er definert i 2017 ESC/EACTS-retningslinjene.1

Åpne brosjyren Overview of Aortic Stenosis

Aortaklaffinngrep bør bare utføres på sentre med samarbeidende kardiologi- og hjertekirurgiske avdelinger. Etter diagnostisering sikrer din henvisning til et hjerteklaffsenter at det flerfaglige hjerteteamet, med ekspertise innen valvulær hjertesykdom, kan avgjøre hvilken type inngrep som er mest hensiktsmessig. Samarbeidsprosessen for beslutningstaking bør også inkludere pasienten, pasientens familie og den henvisende kardiologen.1

Flerfaglig hjerteteam
Kardiologer
Hjerte kirurg
Radiograf
Anestesileger
Allmennleger
Geriatricians
Intensive Care Spesialister

Når er TAVI hensiktsmessig?

Beslutningen om å bruke sAVR eller TAVI tas av hjerteteamet. Den avhenger av estimert kirurgisk risiko og baseres på pasientens kliniske egenskaper, anatomiske og tekniske aspekter samt eventuelle sameksisterende hjertetilstander som kan kreve medfølgende inngrep.1 I henhold til 2017 ESC/EACTS-retningslinjene kan hjerteteamet vurdere TAVI eller sAVR som et hensiktsmessig alternativ hos pasienter med økt kirurgisk risiko, mens TAVI er den foretrukne behandlingen hos pasienter ≥ 75 år. Hos pasienter som er uegnet for eller har høy risiko ved åpen hjertekirurgi på grunn av samtidige sykdommer, er TAVI det anbefalte behandlingsalternativet..1

For oppdatert informasjon om anbefalt inngrep i henhold til 2017 ESC/EACTS-retningslinjene for håndtering av valvulær hjertesykdom:

Bestill infografikken «Valvular Heart Disease – 2017 ESC/EACTS Guidelines

Hvordan utføres TAVI-prosedyren?

År for år øker bruken av TAVI hos pasienter med alvorlig aortastenose. I Europa innebar denne veksten 39 931 utførte TAVI-prosedyrer i 2016, mot 10 660 i 2012 2, og etter utvidelse av pasientkohorten indisert for behandling med transfemoral TAVI1 vil dette sannsynlig øke ytterligere det neste tiåret, og har potensial til å bli standarden for behandling av mange pasienter med alvorlig aortastenose.3

TAVI-prosedyren kan utføres via en rekke tilgangsveier, ofte den transfemorale (brukt hos mer enn 90 % av pasientene på de fleste sentre)4, noe som er mulig hvis pasienten har egnet iliofemoral anatomi og ikke lider av annen karsykdom.5

Gjentatte forbedringer av TAVI-klaffsystemer og TAVI-fremføringssystemer har bidratt til det økte antallet pasienter egnet for transfemoral TAVI og det økte antallet TAVI-prosedyrer.3 I Edwards PARTNER-forsøkene har egnethet for transfemoral TAVI for eksempel økt fra 70 % med Edwards SAPIEN-klaffen6 til 76 og 88 % med henholdsvis Edwards SAPIEN XT 7– og SAPIEN 3-ventilene8.

*Edwards SAPIEN 3 på 23 og 26 mm er kompatible med 14F eSheath-settet. 16F eSheath-settet er nødvendig for Edwards SAPIEN 3-klaffen på 29 mm. Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN XT, Edwards SAPIEN 3 og eSheath er varemerker som tilhører Edwards Lifesciences Corporation eller dets tilknyttede selskaper. Datoer henviser til CE-merkegodkjenning.

Se nedenfor for en oversikt over transfemoralmetoden for TAVI ved bruk av ballongutvidbar teknologi.

Transfemorale benadering

In de transfemorale benadering wordt de klep afgegeven via een katheter door de dijbeenslagader.

Watch procedure

TAVI kan være fordelaktig sammenlignet med kirurgi

TAVI gir kortsiktig og langsiktig symptomlindring, økt forventet levealder og høyere livskvalitet. Sammenlignet med åpen hjertekirurgi kan TAVI gi følgende fordeler:

  • er mindre invasiv9
  • er en kortere prosedyre10
  • forkorter pasientens opphold på intensivavdelingen7
  • gir kortere rekonvalesenstid11
  • fører til mindre smerter og kortere sykehusopphold12, 13
  • gir raskere forbedring av livskvalitet13

TAVI innebærer lavere risiko for større uheldige cerebrovaskulære og kardiologiske hendelser.14 I tillegg har det blitt dokumentert bedre stabil klaffholdbarhet gjennom oppfølging etter opptil 5 år.6, 15