Aortastenos är en vanlig och försvagande sjukdom som allvarligt påverkar den förväntade livslängden när symtomen väl börjar utvecklas1

Trots detta får många patienter ingen diagnos eller remitteras inte för behandling tillräckligt snabbt efter diagnosen. Läs vidare för mer information om aortastenosens demografi och effekt, och hur du kan spela en viktig roll när det gäller upptäckt, diagnos och behandling.

1 av 8 personer över 75 år drabbas av aortastenos2

Aortastenos är den vanligaste primära klaffsjukdomen bland äldre som leder till intervention i både Europa och Nordamerika, och prevalensen fortsätter att öka på grund av den åldrande befolkningen.3

Prevalensen av aortastenos ökar med åldern och är märkbart högre hos den äldre populationen (65 år och äldre). Epidemiologiska studier visar att prevalensen av aortastenos bland patienter över 75 ökar till en av åtta.2

Aortastenos begränsar ofta vanliga vardagsaktiviteter.4

Patienter med tät aortastenos utvecklar ofta symtom som begränsar deras vanliga vardagsaktiviteter.4 Trots detta kan många patienter till en början framstå som asymtomatiska eftersom de tenderar att anpassa sin livsstil för att minska effekterna av symtomen. Ett arbetsprov kan avslöja symtom hos upp till 37 % av patienter med tät aortastenos.5

I vissa fall berättar patienter inte om sina symtom

Det första steget för att behandla aortastenos är att upptäcka det. Många patienter självrapporterar inte eftersom de har vant sig vid att kompensera för sina symtom. Har din patient upplevt särskilda symtom, till exempel ansträngningsdyspné, kardiell synkope eller kärlkramp? Att vara noggrann med att ställa frågor och samtala med din patient kan ge viktiga ledtrådar för att upptäcka aortastenos.

Den beräknade livslängden för patienter med tät aortastenos minskar kraftigt om tillståndet inte behandlas1

Även om patienter kan leva med asymtomatisk aortastenos i många år är det viktigt att snabbt påbörja behandling när sjukdomssymtomen väl utvecklas och börjar märkas av.

Så snart de symtom som beskrivs ovan börjar utvecklas påverkas patientens förväntade livslängd drastiskt.1 Utan ett aortaklaffbyte har patienter med tät aortastenos en överlevnadsfrekvens på så lite som 50 % vid två år och 20 % vid fem år efter att symtomen börjar visa sig.6

Överlevnaden kan förbättras med behandling, men de flesta patienter med tät aortastenos förblir obehandlade.4, 7–12

Trots de dåliga utfallen för patienter med tät symtomgivande aortastenos som inte får någon behandling och de betydande effekterna på deras livskvalitet förblir en stor andel av dessa patienter obehandlade. Detta har rapporterats i ett flertal studier och det har uppskattats att åtminstone 40 % och möjligen så mycket som 60 % av patienterna inte får något aortaklaffbyte.4, 7–12 Många sådana obehandlade patienter med tät aortastenos skulle även gynnas av förbättringarna av både livskvalitet och förväntad livslängd efter ett aortaklaffbyte.13

 

Allmänläkare spelar en viktig roll när det gäller att remittera patienter till dig för diagnostisering – hjälp dem att förstå när de bör lyssna, upptäcka och remittera.

För att stödja diagnostiseringen av aortastenos har Edwards Lifesciences utvecklat en resurs speciellt för allmänläkare:

www.lyssnapahjartat.se