Den enda effektiva behandlingen för tät aortastenos är byte av den sjuka aortaklaffen.1

Läs mer om bedömningen av patienter med tät aortastenos för kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI), hjärtteamets roll och effekterna av 2017 års riktlinjer från ESC/EACTS (European Society of Cardiology/European Association for Cardio-Thoracic Surgery).

Hjärtteamets roll

I enlighet med 2017 års riktlinjer från ESC/EACTS om behandling av hjärtklaffsjukdomar indikeras aortaklaffbyte (AVR) för patienter med tät symtomgivande aortastenos och i fall av aortastenos med lågt flöde och låg gradient, om det är sannolikt att detta skulle förbättra patientens livskvalitet eller överlevnad.1 Kirurgiskt aortaklaffbyte (SAVR) bör även övervägas för asymtomatiska patienter som uppfyller kriterierna för denna behandling, såsom dessa definieras i 2017 års riktlinjer från ESC/EACTS.1

Visa broschyren Aortastenos: En överblick

Aortaklaffinterventioner bör endast utföras vid center med samverkande hjärt- och hjärtkirurgiavdelningar. När diagnosen har ställts innebär din remiss av patienten till ett hjärtklaffcenter att ett multidisciplinärt hjärtteam, med expertis när det gäller hjärtklaffsjukdomar, kan fastställa vilken typ av intervention som är mest lämplig. Denna samverkande beslutsprocess bör även omfatta patienten, patientens familj och den remitterande kardiologen.1

Multidisciplinärt hjärtteam
Kardiologer
Hjärtkirurg
Radiolog
Narkosläkare
Läkare
Geriatriker
Elektrofysiologi

När är TAVI lämpligt?

Beslutet att använda SAVR eller TAVI fattas av hjärtteamet. Beslutet beror på den uppskattade kirurgiska risken och fattas utifrån patientens kliniska egenskaper, anatomiska och tekniska aspekter samt om patienten har något ytterligare hjärttillstånd som kan kräva åtföljande intervention.1 I enlighet med 2017 års riktlinjer från ESC/EACTS kan hjärtteamet överväga TAVI eller SAVR som ett lämpligt alternativ för patienter med ökad kirurgisk risk, med TAVI som det rekommenderade alternativet för patienter som är 75 år eller äldre. För patienter som är olämpliga för eller har en hög risk för öppen hjärtoperation på grund av samsjuklighet rekommenderas TAVI som behandlingsalternativ.1

Aktuell information om rekommenderad intervention i enlighet med 2017 års riktlinjer om behandling av hjärtklaffsjukdomar från ESC/EACTS:

Beställ informationsgrafiken Valvular Heart Disease – 2017 ESC/EACTS Guidelines

Hur utförs TAVI-ingreppet?

Användningen av TAVI för patienter med tät aortastenos stiger varje år. I Europa ledde denna ökning till att 39 931 TAVI-ingrepp utfördes 2016, jämfört med 10 660 under 2012 2. På grund av utvidgningen av den patientgrupp som indikeras för behandling med transfemoral TAVI1 kommer detta antal troligen att fortsätta stiga under det kommande årtiondet och möjligen bli standardbehandling för många patienter med tät aortastenos.3

TAVI-ingreppet kan utföras via flera olika accessvägar, vanligtvis med den transfemorala metoden (som används för över 90 % av patienterna vid de flesta center),4 vilket är möjligt om patienten har lämplig iliofemoral anatomi och inte lider av någon annan kärlsjukdom.5

Iterativa förbättringar av klaffar och leveranssystem för TAVI har lett till att fler patienter är lämpliga för transfemoral TAVI och att antalet TAVI-ingrepp har ökat.3 I till exempel Edwards PARTNER-prövningar har lämpligheten för transfemoral TAVI ökat från 70 % med Edwards SAPIEN-klaff6 till 76 % respektive 88 % med Edwards SAPIEN XT-klaff 7och SAPIEN 3-klaff8.

* Edwards SAPIEN 3 på 23 mm och 26 mm är kompatibla med Edwards 14F eSheath set. Edwards 16F eSheath set krävs för Edwards SAPIEN 3-klaff på 29 mm. Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN XT, Edwards SAPIEN 3 och eSheath är registrerade varumärken som tillhör Edwards Lifesciences Corporation eller dess dotterbolag. Datumen är en hänvisning till godkännande för CE-märkning.

Se nedan för allmän information om den transfemorala metoden för TAVI med användning av ballongexpanderande teknik.

Transfemoral metod

Den transfemorala metoden innebär att klaffen transporteras via en kateter genom lårbensartären.

Titta på ingrepp

TAVI kan ha flera fördelar jämfört med kirurgi

TAVI ger kort- och långvarig symtomlindring, längre förväntad livslängd och bättre livskvalitet. Jämfört med öppen hjärtkirurgi har TAVI följande fördelar:

  • Mindre invasivt9
  • Kortare ingrepp10
  • Kortare tid för patienten på intensivvårdsavdelningen7.
  • Kortare återhämtningstid11
  • Mindre smärtsamt och kortare sjukhusvistelse12, 13
  • Snabbare förbättring av livskvaliteten13

TAVI har låg risk för större cerebrovaskulära fel och hjärtfel.14 Stabil klaffhållbarhet har dessutom påvisats i upp till fem år vid uppföljning.6, 15